تعمیر و سرویس دستگاه های پزشکی و آزمایشگاهی
مشاوره خرید و تجهیز بیمارستان ها و مراکز درمانی
طراحی و اجرای حفاظ (شیلد) در مقابل پرتوهای یون ساز و غیر یون ساز