کاغذ های پزشکی

 

prodect chart 03Ultrasound

prodect chart 10

Fetal Monitoring

kaghaz

prodect chart 13

ECG Roll Paper

prodect chart 14

ECG Z-Fold

ابعاد شرح ردیف
110mm*20m DURICO HIGH QULITY نوار سونوگرافی واکو کاردیو گرافی 1
210*295*150 GE_MAC1200 کاغذ تست ورزشی کتابی 2
210*280*200 HELIGEH کاغذ تست ورزشی کتابی 3
210*280*200 پشت مارکر MOTARA کاغذ تست ورزشی کتابی 4
140*210*200 SCHILLER-AT10 کاغذ تست ورزشی کتابی شیلر 5
150*150*200 کاغذ کتابی فتال تویوتومارکر دار 6
145*150*200 FAKUDA DENSHI کاغذ کتابی 7
150*100*200 HP کاغذ کتابی فتال 8
150*90*150 ANALOGIC کاغذ کتابی فتال 9
150*90*150 EDAN کاغذ کتابی فتال 10
130*120*250 BISTOS FS 130 کاغذ کتابی فتال 11
140x110x200 FUKUDA DENSHIEDAN کاغذ کتابی 12
140*110*200 NIHON KODENEDAN کاغذ کتابی سفید سه کاناله 13
110*90*300 KENZ کاغذ سه کاناله کتابی 14
90*90*400 GE MAC 500 کاغذ سه کاناله کتابی 15
90*90*400 SCHILLER AT1 کاغذ سه کاناله کتابی 16
90*90*200 ZOLL کاغذ سه کاناله کتابی الکترو شوک 17
70*90*400 کاغذ سه کاناله کتابی ESAOTE P80 18
63*100*300 سه کاناله کتابی FUKUDA ME 19
100*50*200 کاغذ کتابی الکترو شوک NIHON KODEN 20
80*70*200 کاغذ کتابی SCHILLER P800 21
30*210 رول BIONET / FUKUDA / BIOCARE 210 22
30*130 رول سه کاناله مارکر دار داوینسا 23
30*122 رول سه کاناله مارکر دار داوینسا 24
25*210 رول فتال BIONET 210 25
25*150 رول فتال BIONET 150 26
30*110 کاغذ رول KENZ 302 27
25*80 کاغذ رول 80 28
30*63 کاغذ رول سه کاناله فوکودا دنشی FX 2111 29
30*60 کاغذ رول سه کاناله کاردیو لاین 30
25*57 کاغذ رول دستگاه Inomed 31
30*55 کاغذ رول یک کاناله HELLIGE 32
15*60 کاغذ رول سه کاناله مارکر دار داوینسا 33
30*50 کاغذ رول سه کاناله مارکر دار داوینسا 34
30*50 کاغذ رول یک کاناله 35
110*25 کاغذ رول حساس اسپیرومتری 36
110*8 کاغذ رول حساس اسپیرومتری 37
80*55 کاغذ رول حساس حرارتی سفید 38
80*25 کاغذ رول حساس حرارتی سفید 39
59*25 کاغذ رول حساس حرارتی سفید 40
58*25 کاغذ رول حساس حرارتی سفید 41
57*25 کاغذ رول حساس حرارتی سفید 42
55*25 کاغذ رول حساس حرارتی سفید 43
50*25 کاغذ رول حساس حرارتی سفید 44